Referanser

Sharma Leadership

30.04.2013

Megia Robin SharmaDear Anne Grete

On behalf of the entire Sharma Leadership International Inc. team, we would like to take this opportunity to thank you again for helping to make the February 2011 leadership workshop with Megia such a success.

The logistics, marketing and planning of the event were executed flawlessly. Your positive attitude made it a joy to be around you and your team. Your professionalism was superb. You promised and delivered on a world class event. We will certainly recommend your services to our network, and hope to work with you again in the near future.

Wishing you great success.

Kind regards,

Robin Sharma
Founder
Sharma Leadership International Inc.
www.robinsharma.com

Loddefjord skole

16.03.2016

Megia Loddefjord skole Loddefjord skole, forsterket avdeling, har ved flere anledninger brukt Anne Grete Lund som kursholder i tema Aktiv Læring. Siste gang var et todagers-kurs i Aktiv Læring Del 1 for ca. 30 ansatte ved skolen, både pedagogisk personale og fagarbeidere/assistenter.

Vi opplever at Anne Grete lund gjør et grundig forarbeid i samarbeid med skole v/avdelingsledere, slik at kurset blir tilpasset deltakerne for å treffe best mulig. Hun er lydhør for innspill og fleksibel i forhold til rammene, slik at vi får best mulig utnytte av hennes kompetanse knyttet opp mot vår praktiske hverdag.

På selve kurset bruker Anne Grete videoer av noen av våre elever (som vi har laget og gitt henne) som utgangspunkt for å knytte teorien opp mot vår praksis. Hun evner å engasjere personalet og legger til rette for refleksjon og veiledning på konkrete caser/utfordringer underveis i kurset. Personalet opplever å få gode, konkrete tips om hva de skal observere og eksempel på tiltak. Tiltakene hun presenterer oppleves som gjennomførbare og konkrete. Anne Grete har med seg mye Aktiv Lærings-utstyr som hun viser og presenterer. Kursdeltakerne får mulighet til å utforske disse og ta bilder. Dette er veldig inspirerende og motiverende og gjør det enklere å komme i gang når vi kommer tilbake til hverdagen.

Etter sist kurs ser vi at det har skjedd store endringer i både holdninger og det tilrettelagte miljøet på avdelingen. Folk er motiverte og engasjerte og kreativiteten blomstrer.

Anne Grete stiller seg også disponibel til å bli kontaktet i etterkant av kurs for videre veiledning/ utfyllende hjelp. Hun inviterer også alle som ønsker det inn i Aktiv Lærings-nettverk med møter på kveldstid noen ganger pr. halvår.

Vi kan på det sterkeste anbefale Anne Grete Lund som kursholder.


Loddefjord skole 16.03.2016

Erlend Mulelid
avd.leder forsterket avdeling Loddefjord skole

Line Fritzon Ågesen
avd.leder forsterket avdeling Loddefjord skole

Sund kommune

02.09.2013

Megia Sund KommuneSund kommune har hatt samarbeid med Konjic kommune i Bosnia siden 1998. Ein har hatt samarbeidsavtaler innan fleire ulike prosjekt. Prosjekta slutter hausten 2013. Dette er prosjekt i regi av KS og Utenriksdepartementet.
I samband med det eine samarbeidsprosjektet ”Integrering av barn med særlege behov”, har ein bygd opp eit Dagsenter for denne gruppa. Dagsenteret er lokalisert i 1.Grunnskole i Konjic.
Som ein del av prosjektet, har det vore ein overordna sak å implementere ein metode som kan vera med på å utvikle innhaldet for denne gruppa, men samstundes gjera metoden kjend for bl.a. foreldra.

Sund kommune har dei siste 5 åra hatt eit samarbeid med MEGIA AS for at ”Aktiv Læring” skal bli innført. Det har synt seg at det arbeidet som MEGIA har gjort i Konjic, har blitt ein fantastisk suksess. MEGIA har bidrege med kursing, seminar, rettleiing, kompetanseheving og ikkje minst gjennomført opplæring og sertifisering av tilsette i Dagsenteret slik at dei kan halde kurs og samlingar for andre i Bosnia.

”Aktiv Læring” har blitt ein modell for store deler av Bosnia, støtta bl.a. av Utdanningsministeriet i Mostar. Der har delteke folk frå organisasjonar (foreldre- og interesseorganisasjonar), andre dagsenter, politikarar og tilsette. Av byar/kommunar som har delteke i tillegg til Konjic, kan nemnast Sarajevo, Mostar, Trebinje og Banja Luka. Det har alltid vore ein fantastisk fin og god tilbakemelding frå deltakarane på opplegget til MEGIA. For Sund kommune har det vore eit uvurderleg og godt gjennomført arbeid som MEGIA har gjort i samarbeidsprosjektet og har i stor grad gjort sitt til at alle målsettingane våre er oppnådd.
Sund kommune skuldar MEGIA ein stor takk for arbeidet som er utført med innføringa av ”Aktiv Læring” i Konjic og det engasjementet dei har synt i dette arbeidet.

Med helsing
Odd Jarle Hatland
prosjektleiar

Evaluering kurs Aktiv Læring I SOS-barnebyer

07.03.2011
Deltagere 12 personer, tverrfaglig. Evaluering fra 6 personer.

Tilbakemelding fra evaluering av kurset:

Tema for evalueringen var:

Konklusjon: På både muntlig og skriftlige tilbakemeldinger til undertegnede, var vi som kursholdere svært godt fornøyd med kurset og særlig at det hadde en praktisk tilnærming med modelering. Vi kan anbefale dette til andre som ønsker å bli kjent med Aktiv Læring som tilnærming til barn med særskilte behov.

Mvh

Ann Grete Aasheim
Nestleder/faglig leder
SOS-barnebyer i Bergen