MultiFunksjonelt AktivitetsBord (MFAB)

Design og tekst: Lilli Nielsen, Phd, Danmark. Oversatt til norsk ved Anne Grete Lund

Formål – Funksjon – Utbytte

Formål

MFAB er designet for å gi eleven (barn eller voksen) mulighet til å utføre mange varierte kognitive aktiviteter enten sittende på gulvet eller på en stol eller i en rullestol.

Tekniske informasjoner

Aktiv Læring MultifunksjonsbordMFAB er designet og produsert så det kan justeres i ulik høyde fra å være så lavt at det passer for en elev som sitter på gulvet, til å være så høyt at det passer for en elev som sitter i en rullestol i voksenstørrelse.
Den delen av MFAB som fungerer som bordplate er delt i tre utskiftbare deler. MFAB leveres med 6 bordplater, tre med nedfelte plastikkbeholdere, en med borrelås på den ene siden og en plastbalje på den andre siden, en dekket av en metallplate på den ene siden og finèr på den andre, samt en med hull i slik at gjenstander kan bindes fast til den. Fordi hver bordplate kan skiftes ut, kan eleven få en bordplate som passer best for den aktuelle aktiviteten.

Til den bakerste kanten av bordet er det hengslet en del som enten kan fungere som en utvidelse av bordplaten med tre beholdere, eller den kan dreies opp i loddrett stilling og dermed fungere som tre sidestilte hyller. Disse beholderne kan brukes til å lagre supplerende materialer eller som beholdere ting kan skubbes ned i, plasseres i og gjenfinnes. Når de tre beholderne er loddrett stilt kan de fungere som hyller til lagring eller til funksjonen ”å sette ting på plass”.

Funksjon

MFAB er et godt proposjonert bord, som gir eleven mulighet til å bruke hele sin rekkevidde som et perseptuelt område. MFAB gir også mulighet for fleksibilitet med hensyn til å arrangere læringsmiljø. Alt etter hva den ansvarlige voksne har plassert på bordplater og i beholdere eller på hyller, kan eleven selv velge de gjenstandene eller materialene som skal inngå i hans/hennes lek eller aktivitet. Mobile elever, som selv kan samle sammen materialene som brukes i en bestemt aktivitet, kan sette disse i et system han eller hun selv synes er best.

Både de forskjellige bordplatene og hyllen gjør det mulig å arrangere et rikholdig utstyrt perseptuelt felt, som kan øke elevens spatiale persepsjon (romforståelse). Noen av bordplatene er spesielt brukbare for flytende materialer, slik at MFAB også kan brukes til å leke med vann, maling, yoghurt etc.

Den elevens om er utviklet til det nivået hvor han eller hun eksperimenterer med å legge gjenstander på bestemte steder, er en elev som har bruk for å øve seg i å plassere ting på bestemte steder innenfor rekkevidde i forhold til sin egen kropp, ved siden av seg, foran seg, bak seg, tett ved seg, i ulike beholdere og senere plassere til i forhold til hverandre, på en rekke, tett ved siden av hverandre, oppå hverandre, under noe, i et farge mønster etc. MFAB kan oppfylle disse behovene.

Når eleven går fra eller flyttes fra MFAB, enten fordi det er spisetid, tid for å gå hjem eller forlater bordet av en annen årsak, bør den ansatte (lærer, assistent, foreldre) unngå å endre på den komposisjon eller kreasjon som eleven har laget. Dermed får eleven en mulighet til å vende tilbake til noe han eller hun har laget selv, kjenne igjen gjenstandenes plassering i forhold til hverandre, samt lære seg at gjenstander eksisterer selv om man beveger seg vekk fra dem, snur ryggen til dem, spiser eller sover, og at de fins der hvor man selv har plassert de. Dette gir også eleven mulighet til å endre på ”produktet” sitt som en kunstmaler eller forfatter som ikke begynner på nytt hver dag, men vender tilbake til det uferdige maleriet eller forfatteren til den uferdige artikkelen, læreboken eller romanen. Kunstmaleren vil se på maleriet sitt, rette litt her og der, føye til en farge eller figur. Forfatteren vil lese den han har skrevet, rette og føye til inntil han er fornøyd med verket sitt. Først da er han klar til å legge det vekk og begynne på et nytt verk. Hvis den ansatte eller et familiemedlem alltid rydder opp, blir det umulig for eleven å pynte på verket sitt. Bare ved å kunne fortsette på verket sitt vil eleven komme til å erfare produktet sitt som noe verdifullt, noe som blir så ”ferdig” for ham, at han vil legge alle gjenstandene vekk og begynne på nytt. ”Ja men, skal ikke eleven lære å rydde?” Jo, men det vil han nettopp bli motivert for ved at det blir meningsfullt for han å kunne finne en bestemt ting som kan brukes til en ny konstruksjon.Utbytte

Regelmessig bruk av MFAB vil

Når MFAB er utstyrt i forhold til elevens utviklingsnivå, vil det virke fremmende på elevens sammenligning av gjenstander og resultater av aktiviteter. Dermed vil MFAB virke fremmende for etablering av hukommelse og på evnen til dette med å løse problemer. Å plassere gjenstander på bestemte steder hører til blant de handlingene som fører til tilegnelse av romforståelse og til å forstå gjenstandenes avstandsmessige forhold til en selv og i forhold til hverandre. Evnene til å være bevisst overfor opplevelser skjer ved at hjernen hele tiden får noe å bearbeide. Omgivelsene må derfor hele tiden gi mulighet for å oppfatte nye detaljer, slik at aktiviteten hele tiden er bevisstvekkende eller bevisstutvidende. Hvis miljøet er ensformig og uten de nødvendige utfordringer blir aktiviteten automatisk, bevissthetsnivået faller, og læringen blir minimal. MFAB gir mulighet for å gi eleven mange av de varierte læringsmiljøene som er nødvendig for læring.

(Lilli Nielsen, mars 2001)

MFAB leveres i Norge av:

HM-spesialisten eller Øvrebø.

Tilbake...