Kurs




”Hvordan motivere og aktivisere mennesker med langsom læringstakt?”

Del 1. Aktiv Læring som filosofi.

KJENNER DU IGJEN DISSE PROBLEMSTILLINGENE?
MEGIAS FILOSOFI

Megias filosofi er en tro på at alle mennesker kan lære seg noe. Vi har erfart at barn og voksne med langsom læringstakt styrer egen utvikling når miljøet er tilpasset deres interesser og utviklingsnivå.

FORELESER:

Fysioterapeut Anne Grete Lund er daglig leder i MEGIA AS. Hun har 22 års erfaring, blant annet fra Bergen kommune, med barn og voksne med spesielle behov som har:

Hun har erfaring fra de som en tenker er de svakest fungerende, til de godtfungerende elevene fysisk og mentalt. Hun har forelest om dette siden 1997, og holdt kurs i inn- og utland. Filosofien Aktiv Læring, utviklet av psykolog Lilli Nielsen, har hun jobbet med siden 1995. En vil få inngående kjennskap til denne filosofien i dette kurset. I arbeidet med barn og voksne med spesielle behov jobber en ut i fra et helhetlig menneskesyn. En tar utgangspunkt i personens ferdigheter, interesser og kompetanse ved en nøye kartlegging som danner grunnlag for hvordan en tilrettelegger for læring og lager læringsprogram. Aktiv Læring er et godt verktøy for å fremme det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og voksne med spesielle behov. I kurset får en kunnskap om hvordan en kan fremme motorisk, språklig, sosial og emosjonell utvikling. En setter fokus på hvordan en person kan utvikle seg videre fra der hun/han er, om personen er multihandikapet med fysiske begrensninger, godt fungerende med utviklingshemming eller har autisme.

HVEM PASSER KURSET FOR?

Foreldre og fagpersoner (pedagog/spesialpedagog, assistent, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, musikkterapeut, psykolog, barne- og ungdomsarbeider m.m.) som jobber med barn eller voksne med spesielle behov. For innhold se detaljert program:

PROGRAM

DAG 1

DAG 2

Til kursoversikt